ثبت شرکت ایتالیا

مزایای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در کشور ایتالیا:

  • حداقل هزینه مالیات
  • حداقل هزینه زندگی
  • اخذ شهروندی اتحادیه اروپا
  • اخذ وام های بانکی اروپا
  • امکان خرید ملک و اتومبیل در سراسر اتحادیه اروپا
  • سفر بدون ویزا به تمامی کشورهای اروپایی حوزه ی شینگن
  • امکانات رایگان رفاهی درمانی در سراسر اتحادیه اروپا